PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cập nhật 1. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 22-01-2012
 2. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 05-02-2012
 3. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 26/02/2012
 4. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 11-03-2012
 5. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 19/03/2012
 6. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 01/04/2012
 7. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 15-04-2012
 8. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 18/04/2012
 9. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 26-04-2012
 10. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 07/05/2012
 11. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 13-05-2012
 12. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 18-05-2012
 13. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 03-06-2012
 14. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 13/06/2012
 15. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 14-06-2012
 16. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 22-07-2012
 17. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 29-07-2012
 18. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 03-08-2012
 19. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 26-08-2012
 20. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 23-09-2012
 21. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 27-09-2012
 22. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 30/09/2012
 23. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 07-10-2012
 24. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 13-10-2012
 25. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 21-10-2012
 26. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 01/11/2012
 27. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 03-11-2012
 28. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 04-11-2012
 29. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 06/11/2012
 30. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 18-11-2012
 31. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 20-11-2012
 32. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 02-12-2012
 33. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 16-12-2012
 34. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 23-12-2012
 35. Cập Nhật Nâng cấp website ngày 15/01/2013
 36. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 15-01-2013
 37. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 20-01-2013
 38. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 27-01-2013
 39. Cập Nhật Những thay đổi sau bảo trì ngày 06/03/2013
 40. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 24-03-2013
 41. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 21-04-2013
 42. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 31-05-2013
 43. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 04-08-2013
 44. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 11-08-2013
 45. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 25-08-2013
 46. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 15-09-2013
 47. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 22-09-2013
 48. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 08-10-2013
 49. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 27-10-2013
 50. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 10-11-2013
 51. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 20-04-2014
 52. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 22-04-2014
 53. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 18-05-2014
 54. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 03-08-2014
 55. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 21-09-2014
 56. Cập Nhật Cập nhật nguyên liệu cường hóa Vũ Khí cấp 80 mới
 57. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 26-04-2015
 58. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 03-05-2015
 59. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 10-05-2015
 60. Cập Nhật Nâng cấp hệ thống đền bù tử vong
 61. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 30-08-2015
 62. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 20-09-2015
 63. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 27-09-2015
 64. Cập Nhật Điều chỉnh nhiệm vụ chiến tích
 65. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 06-12-2015
 66. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 13-12-2015
 67. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 24-01-2016
 68. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 20/03/2016
 69. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 17/04/2016
 70. Cập Nhật Nâng cấp chức năng đổi vật phẩm sang LM khác
 71. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 23/04/2017
 72. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 07/05/2017
 73. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 21/05/2017
 74. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 13/08/2017
 75. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 11/03/2018
 76. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 26/08/2018
 77. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 15/11/2020
 78. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 10/01/2021
 79. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 17/01/2021
 80. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 31/01/2021
 81. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 14/03/2021
 82. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 09/05/2021
 83. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 16/05/2021
 84. Cập Nhật Nâng cấp website quản lý tài khoản
 85. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 05/09/2021
 86. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 26/09/2021
 87. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 07/11/2021
 88. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 19/12/2021
 89. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 27/08/2022
 90. Cập Nhật Bản cập nhật ngày 24/09/2022