111111
tsb mày thằng mặt nợn PN đang thiếu người mà mày còn kêu wa AS nữa