Lâu rồi mới vào lại 4rum. Nay 4rum vắng đến buồn vậy